برگزاری نمایشگاه نقاشی ” پیوست ” آثار زینب رزاز در موسسه ایماژ

Holding an exhibition of paintings by Zainab Razzaz at the Image Institute

آذر ۱۴۰۲

افتتاحیه این نمایشگاه: پنج شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۲

مدت زمان برگزاری نمایشگاه :۱۶ الی ۱۹ آذر 

مکان: رشت-خیابان مطهری- کوچه مطهر- گالری ایماژ