برگزاری نمایشگاه گروهی پوستر”دانشجویان دانشکده فنی حرفه ای معین” توسط ایماژ

Holding a poster group exhibition of “Students of Moin Vocational Technical College” by Image

مهر ۱۴۰۲