نمایشگاه انفرادی نقاشی فاطمه محمدی “دومان” در نگار خانه ایماژ

A solo exhibition of Fatemeh Mohammadi’s painting “Doman” at Negar Khane Image

مهر ۱۴۰۲
| دومان |
• نمایشگاه انفرادی نقاشی فاطمه محمدی
در نگارخانه ایماژ
• گشایش : ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲
• ساعت ۱۷
اختتامیه: ۳۰ مهرماه