برگزاری نمایشگاه نقاشی پیرامون طبیعت “مروارید محمدی خواه” در موسسه ایماژ

Holding an exhibition of paintings about nature “Mohamadi Khah Pearl” at the Image Institute

اسفند ۱۴۰۲

 

 نمایشگاه نقاشی پیرامون طبیعت “مروارید محمدی خواه”

افتتاحیه: ۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۷ 

بازدید: ۳ الی ۶ اسفند  

مکان: رشت- خیابان مطهری_ کوچه مطهر _ گالری ایماژ