نمایشگاه نقاشی زهرا اسماعیل نژادبا عنوان«هیس»در موسسه فرهنگی هنری ایماژ

 

Exhibition of Zahra Ismailnejad’s painting entitled “Hiss” at the Image Cultural and Artistic Institute

دی ماه ۱۴۰۰