نمایشگاه انفرادی نقاشی مجموعه آثار «سِودا آسانی»در موسسه فرهنگی هنری ایماژ

Solo exhibition of paintings by “Sevda Asani” at the Image Cultural and Artistic Institute

آذر ماه ۱۴۰۰