نمایشنامه خوانی “مَه لَقا” در موسسه فرهنگی هنری ایماژ

Reading the play “Mahlaqa” at the Image Cultural and Artistic Institute

مرداد ۱۳۹۹