نمایشنامه خوانی “کافه رُز” به کارگردانی علیرضا روحنواز در موسسه فرهنگی هنری ایماژ

Reading the play “Cafe Rose” directed by Alireza Rohnavaz at the Image Cultural and Artistic Institute

اسفند ۱۳۹۹