اجرای موسیقی ، سازی از خانواده شورانگیز با نام «شیدا»و«اجرای خاطرات»در موسسه ایماژ

Performing music, an instrument of a joyful family called “Sheida” and “Performing Memories” at the Image Institute

شهریور ۱۴۰۰